Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Hybrid Organic-Inorganic Nanostructured Magnets

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Mihai A. Girtu

Editorial: H.S. Nalwa, American Scientific Publishers, Los Angeles, Magnetic Nanostructures, p.360-405, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: magnetic nanostructures

URL: http://www.aspbs.com/html/a1100mag.htm