Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Bioactive microparticles (10): Thermal and oxidative stability of nicotine and its complex with beta-cyclodextrin

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Hadaruga, D.I.; Hadaruga, N.G.; Butnaru G.; Tatu. C.; Gruia, A.

Editorial: Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Nicotine, Cotinine, Nicotiana tabacum L, Microparticles, Cyclodextrins, Thermal and oxidative stability