Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Doped aromatic derivatives wide-gap crystalline semiconductor structured layers for electronic application

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Stanculescu, F. Stanculescu, H. Alexandru, M. Socol

Editorial: Thin Solid Films, 495, p.389-393, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: semiconductori organici, meta-dinitrobenzen,benzil, proprietati electrice // Organic semiconductors; Meta-dinitrobenzene; Benzil; Electrical properties and measurements