Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

MAPLE preparation and characterization of benzil thin films

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. SOCOL, G. SOCOL, O. RASOGA, F. STANCULESCU, A. STANCULESCU, I. MIHAILESCU, I. IONITA,N. PREDA, M. ENCULESCU, S. ANTOHE

Editorial: OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS - RAPID COMMUNICATIONS, 4 ( No.11), p.1802-1806, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: materil organic, optica neliniara, metoda MAPLE // Organic material, Optical nonlinear, Low temperature, MAPLE technique