Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

The Fan’s inequality in metric spaces with non-positive curvature

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. P. Niculescu, I Roventa

Editorial: Applied Mathematics Letters, 22 , p.1529-1533, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Ky Fan's inequality, Nash equilibrium, quasi-convex function

URL: http://http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TY9-4W6XVX2-N&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1687110053&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_ver