Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Dual behavior of gold nanoparticles, as generators and scavengers for free radicals

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P. Ionita, F. Spafiu, C. Ghica

Editorial: J. mat. Sci., 43, p.6541, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nanoparticles, free radicals