Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

New results for the fully renormalized pnQRPA formalism,

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. M. Raduta and A. A. Raduta,

Editorial: Nucl. Phys. A 756 (2005) 153-175, 756, p.153-175, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: many body equations of motion, random phase approximation, higher pnQRPA, fully renormalized pnQRPA