Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Low-spin excitation in 146Sm

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S.Kueppersbusch, S.Pascu, P. von Brentano, D.Bucurescu, Gh.Cata-Danil, D.Deleanu, J.Endres, M.Elvers, D.Filipescu, C.Friessner, D.G.Ghita, T.Glodariu, C.Mihai, N.Marginean, R.Marginean, A.Negret, T.Sava, L.Stroe, V.Werner, N.V.Zamfir, K.-O.Zell, A.Zilges

Editorial: European Physical Journal A, 48, p.1, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Stari de spin jos in 146Sm // Low-spin states in 146Sm