Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Side feeding patterns and nuclear lifetime determinations by DSAM in (alpha,n) reactions

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Mihai, A.A. Pasternak, D. Filipescu, M. Ivascu, D. Bucurescu, G. Cata-Danil, I. Cata-Danil, D. Deleanu, D. Ghita, T. Glodariu, Yu.N. Lobach, N. Marginean, R. Marginean, A. Negret, S. Pascu, T. Sava, L. Stroe, G. Suliman, N.V. Zamfir

Editorial: Physical Review C, 81, p.034314, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Metoda DSAM, masuratori de timpi de viata, reatia (α,n) // DSAM method, lifetime measurements, (α,n) reaction