Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Ball milling synthesis and stability under pressure in nanostructured HITPERM alloys

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V.D. Cojocaru

Editorial: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324 (9), p.1664-1669, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: magnetic materials

URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2011.11.051