Inscriere cercetatori

Nuclear spin dynamics in parabolic quantum wells

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Tifrea and M.E. Flatte'

Editorial: Phys. Rev. B, 69, p.115305, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nuclear relaxation time, parabolic quantum well