Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Inverse sodium hydride:A crystalline salt that containe H+ and Na –

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M.Y.Redko, M. Vlassa, J. E. Jackson, A. W. Misiolek, R.H.Huang, J. l. Dye

Editorial: J.Amer.Chem.Soc., 124, p.5928, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: aza-crowns