Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Anca-Rovena Lacatusu

Avatar

Institutul National C&D pt. Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului, Bucharest, .

E-mail: trimite un mesaj.

Nascut(a) in: 1966

Interese: microbiologie, bioremediere, poluarea solului

flag Detalii:
2006-prezent: Cercetãtor ştiinţific I, şef Laboratorul Monitoringul Calitãţii Mediului

Am participant în cadrul INCDPAPM in calitate de director proiect, responsabil stiintific ori membru in echipa de cercetare la realizarea a peste 50 teme de cercetare, derulate prin contracte încheiate cu diferite autoritati contractante din Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei si Comertului etc.
 Proiecte internaţionale – Director proiect: 1
 Proiecte internaţionale – membru echipã: 7
 Proiecte finanţate de Banca Mondiala sau din Fonduri Structurale – membru echipã: 3
 Proiecte naţionale –Director proiect/Responsabil ştiinţific partener consorţiu: 15
 Proiecte naţionale in cadrul PNCDI I si II, CEEX, PLAN SECTORIAL al MADR, PROGRAM NUCLEU –membru în echipa de cercetare: 25
Principalele domenii de competenta reflectate in tematica si obiectivele proiectelor de cercetare
 Eficientizarea biotehnologiei de remediere a solurilor poluate cu ţiţei şi produse petroliere; cercetari privind utilizarea unor produse ecologice, biodegradabile pentru creşterea eficientei bioremedierii
 Elaborarea unei tehnologii de ameliorare a solurilor poluate cu uleiuri minerale şi PCBs provenite din staţiile de transformare
 Contribuţii microbiologice la aplicarea principiilor de ecologie urbanã în cadrul unor studii privind dezvoltarea oraşelor în zone nepoluate
 Eco-tehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologicã a solurilor contaminate în zona depozitelor de deşeuri urbane şi industriale
 Fundamentarea ştiinţificã şi operaţionalã a managementului complexelor socio-ecologice
 Utilizarea de materiale de acoperire biodegradabile, generate din dispersii apoase de copoliesteri obtinuti prin reciclarea chimica a deseurilor de PET pentru obţinerea unor fertilizanţi minerali cu eliberare prelungitã
 Evaluarea efectelor poluarii si a schimbarilor climatice asupra biodiversitatii si starii socio-economice a populatiei in bazinul mijlociu al Jiului
 Cercetare interdisciplinara privind utilizarea Morus sp. in producţia avicola, prin implementarea sistemului pastoral cu dud si a fainii de frunza de dud in reţetele de furaje pentru pasari ca substrat proteic de înlocuire parţiala a şrotului de soia
 Studiul influentei tehnologiei Bt aplicata la porumbul MON 810 si la cartoful transgenic rezistent la atacurile gandacului din Colorado asupra diversitatii microbiene din sol, in condiții experimentale
 Contribuţii la elaborarea unui sistem decizional multicriterial pentru reabilitarea zonelor poluate istoric din marile arii industriale contaminate cu poluanti toxici si persistenti
 Monitoringul calitatii solurilor pentru agricultura

Alte competente
 expert evaluator al unor proiecte din cadrul Programului AGRAL
 expert evaluator C.N.C.S.I.S. (din 2008);
 membru al unor comisii de acordare a titlului de doctor în domeniul ”AGRONOMIE”;
 îndrumãtor ştiinţific in desfãşurarea cercetãrilor necesare elaborãrii Tezelor de Doctorat pentru trei dintre tinerii cercetãtori din INCDPAPM-ICPA Bucureşti, doctoranzi ai Universitãţii de ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã Bucureşti
 2006-prezent –membru al Consiliului ştiinţific al INCDPAPM-ICPA Bucureşti
 2010 - Membru al Comisiei de Biotehnologii ASAS „Gheorghe Ionescu şişeşti”
 2012 - Vicepreşedinte al Comisiei Pentru Securitate Biologicã (Ordin MMP nr, 950/2012)
 REVIEWER la Journal of Environmental Management ISSN: 0301-4797; Imprint: ELSEVIER; Impact Factor: 3.245

Tezã doctorat: CERCETÃRI PRIVIND UTILIZAREA UNOR MICROORGANISME ÎN DETOXIFICAREA şI BIOREMEDIEREA UNOR SOLURI POLUATE CU COMPUşI ORGANICI – 2003
Cãrţi şi capitole din cãrţi, studii publicate în edituri nationale recunoscute CNCSIS şi internaţionale: 10
Articole publicate 105 din care:
o 8 articole in reviste cotate ISI
o 44 articole in reviste indexate in baze de date internaţionale (41 in ultimii 5 ani);
o 22 articole cu referinţe in periodice internaţionale si naţionale neindexate in baze de date;
o 31 articole in alte periodice
Brevete de invenţie: 1 (+ 2 in curs de publicare in RO-BOPI)

flag Details:
2006-2013 Senior Research I degree, Ph.D., Head of Environment Quality Monitoring Laboratory
Main activities and responsibilities:
I participated as project manager, scientific responsible or research team member to achieve more than 50 research topics, developed through contracts with various contracting authorities from the Ministry of Education, Ministry of Agriculture, Ministry of Economy and Trade and so on:
 International Projects - Project Manager: 1
 International projects - member team: 7
 Projects funded by the World Bank and the Structural Funds - member team: 3
 National Projects, Project Manager / Responsible scientific of consortium partner: 15
 National projects within PNCDI I and II, CEEX sector plan of MARD -member research team: 25
The main areas of competence reflected in the themes and objectives of research
 Efficient biotechnologies for remediation of soils polluted with crude oil and petroleum products, research on the use of biodegradable organic products to increase bioremediation efficiency
 Development of technologies for remediation of soil contaminated with PCBs and mineral oils generated by transformer stations
 Microbiological contributions to the principles of urban ecology in studies on urban development in unpolluted areas
 Eco-rehabilitation and ecological reconstruction technologies of contaminated soils in the urban and industrial landfills
 The scientific and operational management of socio-ecological complex
 Use biodegradable coating materials generated from aqueous dispersions copolyester obtained by chemical recycling of waste PET to obtain prolonged release mineral fertilizers
 Evaluate the impact of pollution and climate change on biodiversity and socio-economic status of the population in the middle basin of the Jiu river
 Interdisciplinary research on the use of Morus sp. in poultry production by implementing pastoral system with mulberry and mulberry leaf flour in recipes for poultry feed as protein substrate as partial replacement of soybean meal
Study of the influence of Bt technology applied to maize MON 810 and transgenic potato resistant to the Colorado beetle attack on soil microbial diversity in experimental conditions
 Contributions to the development of a multi-criteria decision making system for the rehabilitation of historically contaminated sites in large industrial areas contaminated with toxic and persistent pollutants
 Monitoring agricultural soil quality

other skills
 Expert evaluator for AGRAL Program projects
 Expert evaluator C.N.C.S.I.S. (since 2008);
 Member of the Commission to award title: PhD in "Agronomy" ;
 scientific advisor n conducting scientific research necessary to develop PhD thesis for three PhD students of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
 2006-present-Member of the Scientific Council of INCDPAPM-ICPA Bucharest
 2010 - Member, Commission for Biotechnology ASAS "Gheorghe Ionescu şişeşti"
 2012 - Vice-President of the Commission for Biosafety (MMP Order No, 950/2012)
 Reviewer for Journal of Environmental Management ISSN: 0301-4797; Imprint: Elsevier, Impact Factor: 3.245

PhD Thesis: Research on the use of microorganisms in detoxification and bioremediation of organic compounds - polluted soil - 2003
Books, chapters in books, studies published in national and international editures: 10
Articles 105 of which:
8 articles in ISI journals
44 articles in BDI journals (41 in the last 5 years);
22 peer rewired articles in national and international periodicals;
31 articles within other periodicals
Patents: 1 (2 accepted to be published in RO-BOPI)

Publicații selectate:

* R. Lãcãtuşu, Anca-Rovena, Lãcãtuşu, Soil-plant relations in an urban environment polluted with heavy metals, Springer Dordrecht Heidelberg London New York ISBN 978-94-007-2540-9, e-ISBN 978-94-007-2540-9, DOI 10.10007/978-94-007-2540-9, Ed.S.Rauch, G.M.Morrison, Urban Environment; Alliance for Global Sustainability Bookseries, 19, 2012.

* Lacatusu R., Anca-Rovena Lacatusu, Heavy metals soil pollution in some urban location from Romania, ˆ Springer Dordrecht Heidelberg London New York, S. Rauch., Highway and Urban Environment; Alliance for Global Sustainability Bookseries Science and Technology, 2010.

* Lacatusu Radu, George Câtu, John Aston, Mihaela Lungu, Anca-Rovena Lacatusu, Heavy metals soil pollution state in relation to potential future mining activities in the Roşia Montanã area, ISSN 1842-4090, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 4(2), 2009.

* LÃCÃTUŞU Anca-Rovena, Diana COCÂRÞÃ, Radu LÃCÃTUŞU, Ex-situ bioremediation efficiency in removing organic and inorganic compounds from artificially and anthropogenic contaminated soils, ISSN 1842-4090, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(1), 2013.

* R. Lãcãtuşu, Anca-Rovena Lãcãtuşu, Mihaela Monica Stanciu-Burileanu, Doina Rodica Lazãr, Mihaela Lungu, Nineta Rizea, Virginia Catrina, Phytoremediation of a sludge deposit proceeded from a city wastewater treatment plant, ISSN 1842-4090, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(1), 2012.

* R.Lãcãtuşu, Mihaela Lungu, Mihaela Monica Stanciu-Burileanu, Anca-Rovena Lãcãtuşu, Ion Rîşnoveanu, Andrei Vrânceanu, Rodica Lazãr, Selenium in the soil-plant system of the Fãgãraş Depression, ISSN 1842-4090, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (4), 2012.

* Elena Marcela Badea, Flori Chelu, Anca Lãcãtuşu, Results regarding the levels of Cry1Ab protein in transgenic corn tissue (MON810) and the fate of Bt protein in three soil types, ISSN: 1224-5984, Romanian Biotechnological Letters, 15 (1), 2010.

* Lacatusu R., Lacatusu Anca-Rovena, Vegetable food quality within heavy metals polluted areas in Romania, ISSN 1842-4090, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 3 (2), 2009.

* Lacatusu R., Lacatusu Anca-Rovena, Lungu M., Breaban I.G., Macro- and microelements abundance in some urban soils from Romania, ISSN 1842-4090, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 3 (1), 2008.