Inscriere cercetatori

A geometry modeling system for ray tracing or Monte Carlo particle transport simulation

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: L. M. Popescu

Editorial: Computer Physics Communications, 150/1, p.21-30, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Monte Carlo, ray tracing, geometry modeling, boundary surface representation

URL: http://mipgsun.mipg.upenn.edu/~popescu/publications/geom09.pdf