Inscriere cercetatori

A Physical Method for Determining the Solubility of Gases in Liquids at High Pressures

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R. Vilcu, I. Gainar, Gh. Anitescu and St. Perisanu

Editorial: Rev. Roumaine Chim., 36, p.421-427, 1991.

Rezumat:

Cuvinte cheie: apparatus and method, high pressure gas solubility, carbon dioxide, N-methyl pyrrolidone