Inscriere cercetatori

The Solubility of CO2, H2 and N2 in Dimethyl-ether-diethylene-glycol

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Rodica Vilcu, I. Gainar, Gh. Anitescu and St. Perisanu

Editorial: Rev. Roumaine Chim., 38, p.1169-1178, 1993.

Rezumat:

Cuvinte cheie: high pressure gas solubility, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, dimethyl-ether-diethylene-glycol,