Inscriere cercetatori

Electrochemical Oxidation of Polyhomonucleotides

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Victor Diculescu

Editorial: 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: DNA, voltammetry, electrochemistry, polyhomonucleotides, polyA, polyG, polyC, polyU