Inscriere cercetatori

Small nodule detectability evaluation using a generalized scan statistic model

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Lucretiu. M. Popescu and R. M. Lewitt

Editorial: Physics in Medicine and Biology, 51, p.6225-6244, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: small nodules, detectability, scan statistic, ROC, LROC

URL: http://www.iop.org/EJ/abstract/0031-9155/51/23/020