Inscriere cercetatori

Considerations on nickel-zinc ferrite preparation

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Feder, G. Catoiu, M. Catoiu, E. Segal, M. Enescu, and P. Cristea

Editorial: Journal of Materials Science Letters, 4, p.1485, 1985.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Materials science