Inscriere cercetatori

Sintering of LiTiZn ferrite with low saturation magnetization

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Feder, G. Catoiu, M. Catoiu, E. Segal, and P. Cristea

Editorial: Journal of Materials Science Letters, 6, p.1201, 1987.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Materials science