Inscriere cercetatori

Gravitational and axial anomalies for generalized Euclidean Taub-NUT metrics

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ion Cotaescu, Sergiu Moroianu si Mihai Visinescu

Editorial: J. Phys. A - Math. Gen., 38, p.7005-7019, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: quantum anomaly

URL: http://www.imar.ro/%7Esergium/preprint.html