Inscriere cercetatori

Homology of adiabatic pseudo-differential operators

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sergiu Moroianu

Editorial: Nagoya Math. J., 175, p.171-221, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Higher noncommutative residues

URL: http://www.imar.ro/%7Esergium/preprint.html