Inscriere cercetatori

L^2-index of the Dirac operator of generalized Euclidean Taub-NUT metrics

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sergiu Moroianu si Mihai Visinescu

Editorial: J. Phys. A - Math. Gen., 39, p.6575-6581, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Non-Fredholm index

URL: http://www.imar.ro/%7Esergium/preprint.html