Inscriere cercetatori

Ceramic pigments in the Thernary Pseudosystem ZnO.Al2O3-ZnO.Fe2O3- ZnO.Cr2O3

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Preda, A. Meghea, Ileana Rau

Editorial: INTERCERAM: International Ceramic Review, 49 (3), p.178-183, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Ceramic pigments, chromatic chracterization, oxidic materials