Inscriere cercetatori

Composite SiO2-Iron Oxides Materials for Magnetically Intensified Adsorbtion

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Peleanu, M. Zaharescu, Ileana Rau, M. Crisan, A. Meghea, A. Jitianu

Editorial: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 246 (3), p.557-563, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Magnetically Intensified Adsorbtion