Inscriere cercetatori

Electrochemical behaviour of Ti and TiAlV in Tani-Zucchi Artificial Saliva

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Demetrescu, B. Popescu, D. Ionita, Ileana Rau, R. Gavrila

Editorial: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 418, p.271 – 285, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: electrochemistry, Tani-Zucchi Artificial Saliva