Inscriere cercetatori

Modelling the arsenic (V) and (III) adsorption

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ileana Rau, A. Meghea, I. Peleanu, A. Gonzalo, M. Valiente, M. Zaharescu

Editorial: J of Physics, 53, Suppl.A, p.p.A549 – A, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Arsenic adsorption, modelling