Inscriere cercetatori

Nanocomposite Materials for As(V) Removal by Magnetical Intensified Adsorption

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Peleanu, M. Zaharescu, Ileana Rau, M. Crisan, A. Jitianu, A. Meghea

Editorial: Separation Science and technology, 37 (16), p.3693-3701, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Magnetical Intensified Adsorption,Nanocomposite Materials, As(V) Removal