Inscriere cercetatori

Phosphatic ceramic Pigments

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Meghea, M. Preda, Ileana Rau, C. Predescu

Editorial: Ceramica Acta, 4/5, p.174-175, 1998.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Chromatic characterization, pigments, oxidic materials