Inscriere cercetatori

MEdC continuă să refuze publicarea listei noilor profesori şi conferenţiari universitari

După ce Ministerul Educaţiei şi Cercetării a refuzat cererea asociaţiei Ad Astra de publicare a listelor profesorilor şi conferenţiarilor universitari, respectiv a doctorilor în ştiinţă cărora li s-au acordat recent aceste titluri, sub pretextul protecţiei datelor de interes personal, asociaţia a depus o nouă cerere la MEdC, argumentând legalitatea cererii. MEdC a continuat să refuze publicarea acestor informaţii de interes public, printr-o scrisoare de răspuns care nu oferă informaţiile cerute şi care sugerează că ele nu sunt de competenţa MEdC. Paradoxal, în aceeaşi scrisoare, MEdC oferă un contraargument pentru acest pretext, arătând că titlurile şi diplomele universitare sunt confirmate de CNATDCU, care este un organism în subordinea MEdC.

Scrisoarea MEdC face referire şi la numerele de înregistrare ale unor cereri depuse de asociaţie pentru obţinerea unor informaţii privind personalul universităţilor, necesare pentru realizarea topului Ad Astra al universităţilor din România, respectiv privind standardele pe domenii folosite de comisiile din cadrul CNATDCU pentru acordarea titlurilor de profesor şi conferenţiar. Scrisoarea MEdC nu cuprinde însă niciuna din informaţiile cerute, constituindu-se într-un refuz de a face publice aceste informaţii de interes public.

Răspunsul MEdC:
https://www.ad-astra.ro/docs/2007-02-19_raspuns_MEdC.pdf
şi răspunsul anterior:
https://www.ad-astra.ro/docs/2006-11-28_raspuns_MEdC.gif

Cererile asociaţiei Ad Astra:

———-

Prin cererea înregistrată la MEdC cu nr. 43591/07.11.2006 şi 43701/08.11.2006, asociaţia Ad Astra, cu sediul în Cluj-Napoca, […], înregistrată cu nr. 74/2002 la Judecătoria Cluj-Napoca, a formulat o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin care vă rugam să publicaţi pe site-ul web al instituţiei dvs., sau să ne transmiteţi în format electronic la adresa […] următoarele informaţii:

1. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: titlul acordat, numele, prenumele, instituţia de care aparţin, domeniul fundamental în care activează, data la care li s-a acordat titlul.
2. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de doctor în ştiinţe, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: numele, prenumele, instituţia care le-a acordat titlul, domeniul ştiinţific în care au studiat, data la care li s-a acordat titlul.

Prin răspunsul dvs. din data de 28.11.2006, MEdC a refuzat publicarea acestor informaţii, argumentând că informaţiile cerute nu fac parte din categoria informaţiilor de interes public, ci din categoria informaţiilor cu privire la date personale ale persoanelor fizice, şi în consecinţă cererea noastră este nefondată, deoarece excede limitei drepturilor recunoscute MEdC prin Legea nr. 544/2001.

Răspunsul MEdC nu are însă bază legală, deoarece:

1. Conform Legii nr. 544/2001, art. 13, „informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse in categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.” Or nepublicarea informaţiilor cerute favorizează sau ascunde încălcarea legii, prin faptul că nu se poate verifica în mod independent, de entităţi din afara MEdC, dacă toate persoanele cărora li s-au acordat titlurile de profesor şi conferenţiar universitar sau de doctor în ştiinţe îndeplinesc criteriile legale pentru acordarea acestor titluri.
2. Chiar dacă legea împiedică în mod excepţional furnizarea ca informaţii de interes public a unor date ce pot aduce atingere nelegitimă vieţii private a individului, informaţiile referitoare la atribuirea sau recunoaşterea de către stat a unui titlu ştiinţific sau didactic nu au cum să aducă atingere nelegitimă persoanei respective. De exemplu, MEdC a publicat pe un site web administrat de instituţie ( http://bacalaureat.edu.ro ) lista tuturor elevilor din ţară care au susţinut bacalaureatul în ultimii ani, împreună cu toate notele obţinute de aceştia la toate probele. Aceasta demonstrează că publicarea unor astfel de informaţii este absolut legală.
În plus, există cel puţin un precedent prin care instanţa a stabilit că informaţii de natură similară nu se pot încadra în categoria datelor de interes personal, pentru a fi exceptate din categoria informaţiilor de interes public, ce asigură transparenţa activităţii instituţiilor de interes public. Astfel, prin sentinţa nr. 776 din 28.11.2006 a Tribunalului Vâlcea, Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a fost obligată să publice informaţii despre o studentă admisă la programul de masterat şi notele obţinute, informaţii cerute în temeiul legii informaţiilor de interes public şi pe care UBB a refuzat iniţial să le facă cunoscute prevalându-se tot de protecţia datelor personale. Sentinţa a stabilit că „petiţionarul a solicitat informaţii cu privire la modalitatea de organizare a programului de master, studenţii admişi, notele obţinute, ocuparea locurilor bugetare sau cu taxă, ocuparea posturilor didactice vacante, notele obţinute la examenul de licenţă, cu referire expresă la numita Chiorean Oana Andreea, informaţii care nu pot fi considerate că vizează datele personale (ele nu se referă la datele de identificare, la starea civilă, la viaţa privată, etc.), întrucât acestea vizează asigurarea unei transparenţe depline care să permită funcţionarea deplină a Universităţii ca instituţie publică”. Sentinţa poate fi găsită la http://www.educer.ro/documente/Sentinta%20776.pdf
3. Calitatea de doctor în ştiinţe, de conferenţiar şi de profesor universitar, precum şi informaţiile legate de dobândirea acestor titluri sunt publice. Astfel, Ordinele 5098 şi 5099 din 2005 ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării, cu anexele lor şi modificările ulterioare, care stabilesc condiţiile de acordare a titlurilor de profesor şi conferenţiar universitar, menţionează că vizibilitatea internaţională a candidaţilor este o condiţie fundamentală pentru acordarea acestor titluri, iar fişa de prezentare şi dosarul cu lucrări ale candidaţilor trebuie să fie publicate pe site-ul instituţiilor care propun candidatul, fiind deci informaţii publice. Conform Hotărârii de Guvern nr. 567/2005 şi ordinului MEdC nr. 4491/2005, teza de doctorat se susţine în şedinţă publică şi este un document public, şi deci şi identitatea persoanelor care primesc titlul de doctor în ştiinţe şi domeniul lor ştiinţific sunt informaţii publice. De asemenea, informaţiile cerute de noi se regăsesc în Ordine ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării, care ar trebui să fie documente publice.

În consecinţă, vă rugăm să reveniţi asupra deciziei de nu publica informaţiile cerute şi să daţi curs cererii noastre.

———-

Prin prezenta, asociaţia Ad Astra, cu sediul în Cluj-Napoca, […], înregistrată cu nr. 74/2002 la Judecătoria Cluj-Napoca, formulează o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Vă rugăm să publicaţi pe site-ul web al instituţiei dvs., sau să ne transmiteţi în scris sau în format electronic la adresa […] următoarele informaţii: lista bazelor de date internaţionale reprezentative pentru fiecare domeniu ştiinţific, pe domenii, şi standardele suplimentare adăugate de comisiile de specialitate, stabilite de fiecare din comisiile pe domenii din cadrul CNATDCU pentru acordarea titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, conform Ordinelor Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5098, 5099, 5100, 5101 din 2005, cu modificările ulterioare, şi anexelor acestora.

———-

Prin prezenta, asociaţia Ad Astra, cu sediul în Cluj-Napoca, […], înregistrată cu nr. 74/2002 la Judecătoria Cluj-Napoca, formulează o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Vă rugăm să publicaţi pe site-ul web al instituţiei dvs., sau să ne transmiteţi în scris sau în format electronic la adresa […] următoarele informaţii: numărul de cadre didactice şi de cercetători ale universităţilor din România acreditate de MEdC, pentru fiecare universitate, ca număr de posturi ocupate efectiv (deci fără includerea posturilor vacante) sau, preferabil, ca echivalent normă întreagă, conform situaţiei celei mai recente. Vă rugăm să defalcaţi, cel puţin pentru universităţile de stat, numărul de cadre didactice pe categorii (profesor, conferenţiar, etc.), şi să menţionaţi dacă datele se referă la număr de posturi ocupate sau echivalent normă întreagă.

Aceste informaţii ne sunt necesare pentru alcătuirea topului din 2007 al universităţilor din România.

———