Inscriere cercetatori

Customisation of RODOS 5.0 System for the Assessment of a CANDU-NPP Cernavoda Nuclear Accident Scenario

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D.Galeriu , Gh.Mateescu , D.Slavnicu , D.Vamanu , T.Craciunescu , A.Gheorghiu , A.Melintescu , D.Gheorghiu

Editorial: Rom. Journ. Phys., 49, p.601-610, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: expert system, nuclear accident, Cernavoda NPP