Inscriere cercetatori

Laser Processing of Soft Materials

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: T. Lippert, D.B. Chrisey, A. Purice, C. Constantinescu, M. Filipescu, N. Scarisoreanu, M. Dinescu

Editorial: Romanian Reports in Physics, 59 (2), p.483-498, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Laser, MAPLE, MAPLE-DW, soft matter