Inscriere cercetatori

Multi-point observations of intermittency in the cusp regions

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Echim, M.M., Lamy, H., Chang T.

Editorial: Nonlinear Processes in Geophysics, 14, p.525-534, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: turbulenta, intermitenta, magnetosfera // turbulence, intermittency, magnetosphere, cusp, magnetosheath

URL: http://www.nonlin-processes-geophys.net/14/525/2007/npg-14-525-2007.pdf