Inscriere cercetatori

Infrared and ESEM technique in supporting Ti and Ti alAlV alloy behaviour in Afnor and Tani_Zucchi solutions

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Elena Aldea, M.Giurginca,F.Miculescu, Ioana Demetrescu

Editorial: J Optoelectronics and advanced materials, 9,11, p.3396-3399, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: infrarosu si microscopie electronica de baleiaj, Ti si aliajeTi // nfrared and ESEM technique , Ti and Ti alloys

Infrared and ESEM technique in supporting Ti and Ti alAlV alloy behaviour in Afnor and Tani_Zucchi solutions

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Elena Aldea, M.Giurginca,F.Miculescu, Ioana Demetrescu

Editorial: J Optoelectronics and advanced materials vol 9, no11, 3396-3399,, 9,11, p.3396-3399, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: infrarosu si microscopie electronica de baleiaj, Ti si aliajeTi // nfrared and ESEM technique , Ti and Ti alloys