Inscriere cercetatori

The first organoantimony(III) compounds possessing antitumor properties:

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Silvestru, C., Socaciu, C., Bara, A., Haiduc, I.

Editorial: Anticancer Research, 10 (3), p.803-804, 1990.

Rezumat:

Cuvinte cheie: compusi organiostibiu, activitate antitumorala, in vitro // organoantimony, antitumor activity , in vitro