Inscriere cercetatori

Systemic inflammatory markers in patients with aortic sclerosis

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Rugina M, Caras I, Jurcut R, Jurcut C, Serbanescu F, Salageanu A, Apetrei E.

Editorial: Roum Arch Microbiol Immunol, 66(1-2), p.10-16, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: aortic sclerosis; inflammation; cytokine; matrix metalloproteinase