Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Programul de guvernare pentru cercetare şi învăţământ superior

Educaţie
Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile.
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă şi globalizată, reprezintă obiectivele majore ale programului de guvernare.
Economia competitivă, consolidarea democraţiei şi societatea cunoaşterii impun, alături de cele patru instrumente cognitive care alcătuiesc tradiţional alfabetizarea de bază (abilităţi de comunicare, scriere, citire şi calcul matematic), dobândirea unor noi competenţe: alfabetizarea digitală şi informaţională, cultura şi civilizaţia tehnologică, comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie, cultura şi conduita civică, cetăţenia democratică, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, competenţe antreprenoriale, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă.
Şcoala trebuie construiască şi să consolideze un set de valori stabile şi coerente (profesionalism, cinste, corectitudine, dreptate socială) şi conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos. Guvernarea va respecta Pactul Naţional Pentru Educaţie şi va aplica strategia „Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii” elaborată în baza pactului naţional şi asumată de preşedinţia României şi sindicatele din educaţie.
Obiective de guvernare
1.Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant.
2.Asigurarea a 6% din PIB pentru educaţie.
3.Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat.
4.Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării.
5.Transformarea educaţiei timpurii în bun public.
6.Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.
7.Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe.
8.Promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, concordant cu statutul cadrelor didactice în societate.
9.Realizarea unui sistem legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la educaţie.

Direcţii de acţiune

Sistemul de învăţământ superior va asigura:
·Pregătirea de specialişti cu creativitate şi capacitate de inovare.
·Producerea de cunoaştere relevantă internaţional prin cercetare ştiinţifică.
·Realizarea de creaţie culturală.
·Transmiterea de cunoaştere.
·Formarea de specialişti în domenii relevante pentru societate.
·Deschiderea spre comunitate şi participarea cu expertiză la stabilirea direcţiilor de dezvoltare naţională.
·Asumarea responsabilităţii sociale derivate din autonomia academică.
·Promovarea excelenţei personale şi instituţionale pe bază de criterii valorice validate internaţional.
·Încurajarea repatrierii elitelor universitare româneşti.
Prin:
·Evaluarea externă a tuturor instituţiilor de învăţământ superior, publice şi private.
·Diferenţierea prin legislaţie a universităţilor, în universităţi de educaţie, de educaţie şi cercetare şi preponderent de cercetare.
·Întărirea autonomiei universitare în vederea creşterii calităţii învăţământului superior.
·Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor.
·Funcţionarea efectivă a unui Cod deontologic la nivelul fiecărei universităţi.
·Evaluarea, ierarhizarea şi finanţarea multianuală a programelor de studii.
·Susţinerea învăţământului de ştiinţe exacte şi tehnic în conformitate cu directivele europene.
·Promovarea excelenţei instituţionale prin programe de finanţare competiţională;
·Implicarea universităţilor în educaţia permanentă pentru cuprinderea a 10% din populaţia activă.
·Promovarea parteneriatului cu studenţii.
·Dezvoltarea şi diversificarea programelor de burse.
·Asigurarea mobilităţii studenţilor la nivel naţional şi internaţional.
·Asigurarea funcţionării sistemului de credite pentru finanţarea studiilor.
·Internaţionalizarea învăţământului superior din România.

Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi inovarea

Obiective de guvernare
1.Susţinerea domeniilor de vârf cu potenţial pentru performanţă.
2.Sporirea numărului de cercetători cu rezultate ştiinţifice de nivel internaţional.
3.Creşterea atractivităţii carierelor ştiinţifice şi promovarea tinerilor cercetători.
4.Încurajarea parteneriatelor şi a repatrierii diasporei ştiinţifice româneşti.
5.Organizarea sistemului de cercetare – dezvoltare – inovare în mod funcţional, echitabil, flexibil şi unitar, cu competenţe şi subordonări clare, fără suprapuneri instituţionale în serviciul cercetătorului.
6.Integrarea cercetării ştiinţifice în mediul economic şi social.
7.Întărirea capacităţii instituţionale şi personale pentru atragerea de fonduri internaţionale, publice şi private.
8.Promovarea performanţelor ştiinţei în rândurile publicului larg.
Direcţii de acţiune
·Finanţarea cercetării prin bugetul de stat până la un nivel de 1% din PIB în 2012.
·Alocarea resurselor competitive exclusiv în funcţie de criteriile de calitate ştiinţifică. Evaluările instituţiilor, persoanelor şi proiectelor vor fi făcute exclusiv în baza unor criterii internaţional recunoscute.
·Introducerea unor politici de resurse umane dinamice şi competitive.
·Accesul la posturi sau competiţii exclusiv pe bază de performanţă profesională.
·Debirocratizarea sistemului de cercetare-dezvoltare printr-o legislaţie financiară adecvată.
·Se va trece de la principiul rambursării proiectelor de cercetare la principiul finanţării multianuale a proiectelor de cercetare, în acord cu practicile europene.
·Facilitarea utilizării fondurilor câştigate pe bază de competiţie, inclusiv punerea în practică a principiului „finanţarea urmează cercetătorul”.
·Stimularea investiţiilor private în cercetare-dezvoltare.
·Crearea unui institut de cercetare nou, la cele mai înalte standarde mondiale, care să reunească elita cercetării din România.
·Punerea în practică a unui plan de acţiune de lungă durată privind popularizarea ştiinţei şi tehnicii către publicul larg, inclusiv pe canale media.

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2008-12-16-5261558-0-programul-guvernare.pdf