Inscriere cercetatori

Trittico 150 AC in Depression with Insomnia in Menopausal Women

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: A. Ciobanu, C. Poiana

Editorial: The World Journal of Biological Psychiatry, 8-th World Congress of Biological Psychiatry, June28-Th July 3-rd, 2005, Vienna, Austria, volume 6 ,Supplement 1, p.363 , 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: depresia // depression