Inscriere cercetatori

Universitatea Babeş-Bolyai primeşte ca şi cercetători asociaţi persoane care activează în străinătate

STATUTUL CERCETĂTORULUI ŞTIINŢIFIC ASOCIAT LA UBB
Art. 1: Cercetătorul ştiinţific asociat este un cadru didactic şi/sau de cercetare de la universităţile şi institutele de prestigiu din ţară şi/sau străinătate. Universităţile din ţară sunt cele din consorţiu, iar cele din străinătate fac parte din primele 500 de universităţi în Topul Times sau Shanghai. Prestigiul Institutului va fi evaluat punctual de Consiliul Cercetării Ştiinţifice, la data aplicaţiei pentru statutul de cercetător asociat la UBB.
Art. 2: Procedura pentru obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat la UBB este următoarea :
(1) O unitate de cercetare din UBB (ex. Catedră, Departament, Centru, Institut), cu avizul Consiliului Profesoral al Facultăţii din care aceasta face parte, trimite o cerere pentru obţinerea statutului de cercetător asociat pentru persoana în cauză către Consiliul Cercetătii Ştiinţifice din UBB (în atenţia: Comisiei de Personal). Cererea trebuie să fie însoţită de CV-ul şi lista de lucrări ale candidatului, precum şi de precizarea locului de muncă (numele complet al Universităţii şi/sau al Institutului) şi a poziţiei didactice şi/sau de cercetare pe care acesta o ocupă în universitatea/institutul de bază. Dacă unitatea de cercetare nu face parte dintr-o Facultate a UBB (ex. este direct subordonată Senatului sau Rectoratului), atunci cererea se trimite semnată doar de conducătorul unităţii respective.
(2) În baza analizei acestor acte, Consiliul Cercetării Ştiinţifice poate decide oferirea statutului de cercetător ştiinţific asociat la UBB (Associate/Adjunct Researcher/Fellow) candidatului, decizie care se comunică atât Facultăţii care a făcut cererea cât şi Departamentului de Resurse Umane al UBB.
(3) În decizia Consiliului trebuie ţinut cont de faptul că statutul de cercetător asociat la UBB trebuie să fie la acelaşi nivel didactic/de cercetare (trepte de competenţă) cu cel din instituţia de bază a candidatului.
(4) Statutul de cercetător ştiinţific asociat se oferă pe trepte de competenţă, în condiţiile legislaţiei din ţară:
a. Cercetător
i. adjunct research assistant professor (pentru cei din universităţi)
ii. associate researcher (pentru cei din institute)
b. Cercetător ştiinţific III
i. adjunct research senior assistant professor (pentru cei din universităţi)
ii. associate senior researcher (pentru cei din institute)
c. Cercetător ştiinţific II
i. adjunct research associate professor (pentru cei din universităţi)
ii. associate research fellow (pentru cei din institute)
d. Cercetător ştiinţific I
i. adjunct research professor (pentru cei din universităţi)
ii. associate senior research fellow (pentru cei din institute)
Art. 3. Cercetătorul asociat are obligaţia ca în cadrul publicaţiilor cu relevanţă pentru statutul său la UBB să menţioneze şi afilierea de la UBB. Acelaşi lucru se aplică şi altor activităţi ştiinţifice ale acestuia, cu relevanţa pentru asocierea lui cu UBB (ex. aplicaţii pentru granturi, alte produse ştiinşifice ca brevete, produse/tehnologii/servicii etc.).
Art. 4. UBB va oferi spaţiu de lucru şi acces la laboratoarele sale cercetătorilor asociaţi.
Art. 5. Statutul de cercetător asociat nu implică obligaţii financiare din partea UBB. Aceştia pot fi însă plătiţi, în condiţiile legii, din resursele extrabugetare al unităţii ştiinţifice care i-a angajat – dacă aceasta decide astfel – şi/sau din resursele proprii (ex. din granturi, din servicii innovative de specialitate etc.) angajate de cercetătorul asociat.
Notă: termenii în limba engleză din prezentul Statut pot fi utilizaţi doar pentru textele şi site-urile în limba engleză şi/sau pentru a comunica statutul cercetătorilor asociaţi la UBB atunci când limba engleză este relevantă.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Consiliul Cercetării Ştiinţifice al UBB (Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel David) la danieldavid@psychology.ro.

http://cercetare.ubbcluj.ro//consiliu/fisiere/proiect-CERCETATOR%20ASOCIAT%20OK.pdf (aprobat în Şedinţa Senatului din data de 11.06.2009)