Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Programul de guvernare pentru cercetare şi învăţământ superior

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA ŞI INOVAREA
Obiective de guvernare
1. Susţinerea domeniilor de vârf cu potenţial pentru performanţă şi a domeniilor în care România
este implicată la nivel internaţional (CERN, Extreme Light Infrastructure).
2. Sporirea numărului de cercetători cu rezultate ştiinţifice de nivel internaţional.
3. Creşterea atractivităţii carierelor ştiinţifice şi promovarea tinerilor cercetători.
4. Încurajarea parteneriatelor instituţionale şi a repatrierii diasporei ştiinţifice româneşti.
5. Organizarea sistemului de cercetare – dezvoltare – inovare în mod funcţional.
6. Integrarea cercetării ştiinţifice în mediul economic şi social.
7. Întărirea capacităţii instituţionale şi personale pentru atragerea de fonduri internaţionale,
publice şi private.
8. Promovarea performanţelor ştiinţei în rândurile publicului larg.
Direcţii de acţiune
• Creşterea finanţării cercetării-dezvoltării, inclusiv din mediul privat.
• Alocarea resurselor prin competiţie, exclusiv în funcţie de criteriile de calitate ştiinţifică.
Evaluările instituţiilor, persoanelor şi proiectelor vor fi făcute exclusiv în baza unor criterii
internaţional recunoscute.
• Debirocratizarea procedurilor referitoare la finanţarea şi utilizarea fondurilor aferente
proiectelor ştiinţifice.
• Introducerea unor politici de resurse umane dinamice şi competitive.
• Accesul la posturi sau competiţii exclusiv pe bază de performanţă profesională.
• Finanţarea multianuală a proiectelor de cercetare, în acord cu practicile europene.
• Facilitarea utilizării fondurilor câştigate pe bază de competiţie, inclusiv punerea în practică a
principiului „finanţarea urmează cercetătorul”.
• Stimularea investiţiilor private în cercetare-dezvoltare.
• Punerea în practică a unui plan de acţiune de lungă durată privind popularizarea ştiinţei şi tehnicii
către publicul larg, inclusiv prin canale media.
• Raţionalizarea instituţională a sistemului.

EDUCAŢIE
Obiective de guvernare
1. Dezvoltarea capitalului uman
2. Creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă
3. Alocarea a 6% din PIB pentru finanţarea educaţiei
4. Guvernarea va aplica strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” elaborată în
baza Pactului Naţional şi asumată de preşedinţia României şi sindicatele din educaţie.

Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat.
Programele de masterat şi doctorat reprezintă principalele puncte slabe ale învăţământului
superior românesc. Pentru a remedia această situaţie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi universităţile trebuie să întreprindă, de urgenţă, următoarele acţiuni:
 Acreditarea, de către ARACIS, a tuturor universităţilor care pot desfăşura studii de masterat şi
doctorat. Acreditarea se va face pe domenii de studii, nu pe fiecare masterat/doctorat în parte,
permiţând astfel universităţilor să-şi dezvolte flexibil propriile programe de masterat şi
doctorat. Universităţile neacreditate de către ARACIS pentru studii de masterat şi doctorat nu
vor avea diplomele recunoscute de către instituţiile statului, cu consecinţele salariale şi
profesionale de rigoare.
 Finanţarea preferenţială a studiilor de masterat în limbi de circulaţie internaţională şi a
doctoratelor în cotutelă cu universităţi de prestigiu din străinătate.
 Diferenţierea şi ierarhizarea universităţilor. Pentru concretizarea acestor opţiuni, instituţiile de
învăţământ superior acreditate vor fi evaluate de către ARACIS şi CSIS, pe baza unor criterii
riguroase şi a unor indicatori de performanţă măsurabili, pentru a fi diferenţiate şi ierarhizate:
– de cercetare intensivă (cu ciclurile de studii: licenţă + master + doctorat + studii
postdoctorale, cu accent pe programe de studii graduale şi postgraduale).
– de educaţie şi cercetare (licenţă + masterat).
– de educaţie (licenţă).
 Evaluarea şi ierarhizarea programelor de studii. Programele de studii sunt mai uşor de
comparat şi ierarhizat decât instituţiile. Ministerul va elabora o metodologie specifică, aprobată
prin hotărâre de guvern, prin care programele de studiu din cadrul aceluiaşi domeniu de studiu
vor fi comparate şi ierarhizate la nivel naţional. Rezultatele ierarhizărilor vor fi făcute publice.
Programele de studiu din fruntea ierarhiei vor avea prioritate în finanţare prin alocarea granturilor
de studiu. Programele de calitate slabă din universităţile publice nu vor mai primi bani publici
pentru şcolarizarea studenţilor.
 Înfiinţarea unui sistem de indicatori statistici prin care să se monitorizeze permanent starea
învăţământului superior.

http://www.cdep.ro/pdfs/guv200912/ProgramGuvernare.pdf