Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Hydrogen bonding in urea dimers and adenine-thymine DNA base pair: Anharmonic effects in intermolecular H-bond and intramolecular H-stretching vibrations

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Bende

Editorial: Theoretical Chemistry Accounts, 125(3-6), p.253 - 268, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Urea dimer; anharmonic frequency; adenine-thymine base pairs

URL: http://www.springerlink.com/content/q544l03g77qu2238/?p=bdad1bea295e42d1acda13da64797bd5&pi=6