Inscriere cercetatori

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme 2011-2012 EURIAS FELLOWSHIP CALL FOR APPLICATIONS

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme
2011-2012 EURIAS FELLOWSHIP CALL FOR APPLICATIONS
http://www.nec.ro/fundatia/nec/EURIAS_call_for_applications_GB.pdf

http://www.eurias-fp.eu/