Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

ORDIN nr. 4504 din 20 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
În baza referatului de aprobare, aprobat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,
în temeiul prevederilor art. 191 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia legislaţie impozite directe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

ANEXĂ:
NORME privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 573 din data de 12 august 2010

NORME din 20 iulie 2010 privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
Art. 1
Stimulentele fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare reprezintă reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 20%, a cheltuielilor efectuate de aceştia în anul fiscal respectiv, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Art. 2
Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, în folos propriu, în scopul creşterii veniturilor.
Art. 3
Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt următoarele:
a)cheltuielile de amortizare a imobilizărilor corporale, create sau achiziţionate de contribuabili în stare nouă, folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;
b)cheltuielile cu salariile personalului care desfăşoară în mod direct activităţi de cercetare-dezvoltare;
c)cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale prevăzute la lit. a), executate de terţi;
d)cheltuielile de amortizare a imobilizărilor necorporale, achiziţionate de contribuabili, folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;
e)cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;
f)cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.
(i)În categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru: chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeţei utilizate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi cheltuieli pentru consumabile şi birotică, multiplicare şi fotocopiere, servicii poştale şi de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obţinerea rezultatelor cercetării.
(ii)În categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative şi de contabilitate, servicii poştale şi telefonice, servicii pentru întreţinerea echipamentelor IT, multiplicare şi fotocopiere, consumabile şi birotică, chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale, şi alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.
Art. 4
Sunt eligibile numai acele cheltuieli înregistrate în contabilitate, pe baza documentelor justificative, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Art. 5
Pentru a fi eligibile pentru acordarea stimulentelor fiscale pentru cercetare-dezvoltare, cheltuielile prevăzute la art. 3 trebuie să fie cheltuieli efectuate de contribuabili în scopul realizării de venituri. Deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual, după caz.
Art. 6
În vederea determinării sumei ce reprezintă deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, cheltuielile eligibile prezentate la art. 3 se însumează şi se vor înscrie în registrul de evidenţă fiscală.
Art. 7
Amortizarea accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare se realizează conform prevederilor art. 24 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aparatura şi echipamentele sunt cele prevăzute în subgrupele 2.1 şi 2.2 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
Art. 8
Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare se evidenţiază în formularul 101 – „Declaraţie privind impozitul pe profit”, la rândul 18 „Alte sume deductibile”.
Art. 9
În sensul prezentelor norme, expresiile sau termenii folosiţi au următoarele sensuri:
1.activitatea de cercetare-dezvoltare1 cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică;
1Conform cu Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
a)cercetarea fundamentală2: activitatea desfăşurată, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii;
2Definiţia este compatibilă cu cea din Regulamentul CE nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună, în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
b)cercetarea aplicativă3: activitatea destinată, în principal, utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii;
3Definiţia este compatibilă cu definiţia pentru „cercetarea industrială” din Regulamentul CE nr. 800/2008.
c)dezvoltarea tehnologică4 este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde:
4Definiţia este compatibilă cu definiţia pentru „dezvoltarea experimentală” din Regulamentul CE nr. 800/2008.
c1)cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
c2)cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică;
2.valorificare – procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală;
3.rezultatele cercetării5 – rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare, precum:
5Definiţia include şi extinde sensurile cuprinse în art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
a)documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;
b)brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;
c)tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;
d)obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, instalaţii-pilot şi produse;
4.exemple de activităţi care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare:
a)cercetare în domeniul ştiinţelor sociale (incluzând ştiinţele economice, de management al afacerilor şi ştiinţele comportamentale), arte sau relaţii umane;
b)programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii;
c)modificări de natură cromatică sau stilistică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;
d)cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care nu sunt întreprinse în totalitate ori exclusiv în scopul unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;
e)acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;
f)activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;
g)activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
h)studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;
i)prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;
j)activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;
k)servicii administrative şi de asistenţă generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii) care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 573 din data de 12 august 2010