Inscriere cercetatori

MIROVAL – A NEW CLONAL ROOTSTOCK FOR EUROPEAN TYPE PLUM CULTIVARS

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Achim, I. Botu, M. Botu, I. Godeanu, A. Baciu, S. Cosmulescu

Editorial: Acta Hort. (ISHS) 658, 658, p.89-91, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Prunus, plum, rootstock, breeding

URL: http://www.actahort.org/books/658/658_9.htm