Inscriere cercetatori

Molecular dynamics in ammonium dihydrogen phosphate using incoherent neutron scattering

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V. Tripadus, M. Gugiu, M. Statescu and A. Podlesnyak

Editorial: elsevier, Chemical Physics., 335 Issue 2-3, p.233-241, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Phase transition, ADP