Inscriere cercetatori

Molecular dynamics in hydrated sodium alginate by quasielastic and elastic neutron scattering”

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: .V. Tripadus, J.M. Zanotti, M. Statescu, O. Constantinescu, S. Mitra and D. Aranghel

Editorial: Elsevier, Chemical Physics, Volume 365, p.30-37, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: pollysaccharide, water diffusion, quasilestic neutron scattering