Inscriere cercetatori

Hydrogenolysis of 1,1a,6,10b-tetrahydro-1,6-methanodibenzo [a,e]cyclopropa[c]-cycloheptene over silica- and zirconia-embedded Ru-colloids

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Oprescu (Somacescu) S, Parvulescu V, Petride A, Banciu MD, Parvulescu VI

Editorial: Journal of Molecular Catalysis A-Chemical , 186, p.153-161, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: 1,1a,6,10b-tetrahydro-1,6-methanodibenzo[a,e]cyclopropa[c]-cycloheptene, colloids, heterogeneous catalysts, hydrogenolysis