Inscriere cercetatori

Evaluation of corrosive effects in co-firing process of biomass and coal

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Pîșã, C. Rãdulescu, L. Mihãescu, Gh. Lãzãroiu, G. Negreanu, S. Zamfir, D. Vãireanu

Editorial: Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 8, No. 6, p.1485-1490, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ingineria mediului, managementul mediului // environmental engineering, environmental management

URL: http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/