Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Evaluation of corrosive effects in co-firing process of biomass and coal

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Pîșã, C. Rãdulescu, L. Mihãescu, Gh. Lãzãroiu, G. Negreanu, S. Zamfir, D. Vãireanu

Editorial: Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 8, No. 6, p.1485-1490, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ingineria mediului, managementul mediului // environmental engineering, environmental management

URL: http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/