Inscriere cercetatori

Association of +35A/C (intron3/exon3) polymorphism in SOD1-gene with diabetic nephropathy in type 1 diabetes.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Panduru NM, Cimponeriu D, Cruce M, Ion DA, Moţa E, Moţa M, Serafinceanu C, Chivu LI, Panduru M, Chivu RD, Covic AC.

Editorial: Rom J Morphol Embryol., 51(1):, p.37-41, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: diabetic nephropathy