Inscriere cercetatori

Manganese doped sol-gel materials with catalytic properties

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Crişan, M. Rãileanu, S. Preda, M. Zaharescu, A.M. Vãlean, E.J. Popovici, V.S. Teodorescu, V. Matejec, J. Mrazek

Editorial: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 8(2), p.815-819, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Manganese doped sol-gel materials, catalytic activity